تعرفه پزشکی

رشد ۵درصدی تعرفه‌های پزشکی ۹۶

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی کشور عصر روز گذشته با رشدی پنج درصدی تصویب و سهم بیماران بستری شهری و روستایی در پرداخت این تعرفه‌ها مشخص شد. هرچند طبق قانون ...