آگهی تلویزیونی با رویکرد فرهنگی پائین‌ترین تاثیر را در مخاطب دارد
آگهی تلویزیونی با رویکرد فرهنگی پائین‌ترین تاثیر را در مخاطب دارد

پژوهشی که به تازگی درباره شناسایی شاخص‌های تبلیغات در حوزه دیداری و شنیداری در کشور انجام شده است، نشان می‌دهد آگهی تلویزیونی با رویکرد فرهنگی، کمترین تاثیر را در مخاطب دارد.  پژوهشی که به تازگی درباره شناسایی شاخص‌های تبلیغات در حوزه دیداری و شنیداری در کشور انجام شده است، به یافته‌های جالبی درباره میزان تاثیرگذاری […]

پژوهشی که به تازگی درباره شناسایی شاخص‌های تبلیغات در حوزه دیداری و شنیداری در کشور انجام شده است، نشان می‌دهد آگهی تلویزیونی با رویکرد فرهنگی، کمترین تاثیر را در مخاطب دارد.

 پژوهشی که به تازگی درباره شناسایی شاخص‌های تبلیغات در حوزه دیداری و شنیداری در کشور انجام شده است، به یافته‌های جالبی درباره میزان تاثیرگذاری تبلیغات بر مخاطبان رسیده است.

بر اساس این پژوهش که توسط «بهناز سیکارچی» دانش‌آموخته علوم ارتباطات اجتماعی انجام شده و پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد او در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق است، آگهی تلویزیونی با رویکرد فرهنگی، از نظر تاثیرگذاری بر مخاطب در پایین‌ترین سطح قرار دارد و آگهی تلویزیونی با رویکرد انیمیشن هم با کسب اولویت نخست، موثرترین سبک تبلیغی قلمداد می‌آید.

بهناز سیکارچی گفت: امروزه ما با تبلیغات محیطی و بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی که معمولاً در بزرگراه‌ها نصب می‌شود، بسیار سر و کار داریم و اینکه بر چه اساس به برخی از موارد این تبلیغات، کُد اکران داده می‌شود و به برخی داده نمی‌شود و اساساً قوانین و مقررات در این زمینه، چگونه است، موضوعی بود که من را مجاب به انجام این تحقیق کرد.

در تبلیغات تلویزیونی ایران، انیمیشن بیشترین و فیلم‌های آموزشی کمترین میزان تأثیر را بر مخاطب دارند

وی با اشاره به ۸ مدل تبلیغات تجاری شامل فیلم تبلیغاتی، فیلم سینمایی، آنونس، پاکدست، آگهی تلویزیونی (فرهنگی)، آگهی تلویزیونی (آموزشی)، آگهی تلویزیونی (رئال) و آگهی تلویزیونی (انیمیشن)، گفت: در این تحقیق، ابعاد مبتنی بر مدل‌های یادشده تجزیه و تحلیل، و تاثیر هر یک بر تبلیغات رادیویی و تلویزیونی مورد آزمون قرار گرفت.

این دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی افزود: در نهایت مشخص شد آگهی با رویکرد رئال، انیمیشن، آگهی تلویزیونی با رویکرد آموزشی، آنونس، فیلم سینمایی و فیلم تبلیغاتی جزء شاخص‌های موثر بر تبلیغات دیداری و شنیداری هستند و هر یک به تنهایی بر تبلیغات دیداری و شنیداری تاثیر دارند.

همچنین به گفته این پژوهشگر حوزه ارتباطات، پادکست و آگهی تلویزیونی با رویکرد فرهنگی (هر یک به تنهایی) بر تبلیغات تاثیر ندارند و این پژوهش نشان داد که انیمیشن اولین رتبه را به خود اختصاص داده است.

سیکارچی سپس به بیان برخی از نتایج این تحقیق پرداخت و یادآور شد: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که انیمیشن نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی، دارای بیشترین تأثیر و فیلم‌های آموزشی نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی، کمترین میزان تأثیر را در مخاطب دارند.