افزایش ۱۱.۷ درصدی تورم محصولات گاوداری‌
افزایش ۱۱.۷ درصدی تورم محصولات گاوداری‌

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩۶، به عدد ٢۴٣.۴ رسید که نسبت به سال قبل ١١.٠٧ درصد افزایش داشته است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩۶ به عدد ٢۴٣.۴ رسید که نسبت به سال قبل ١١.٠٧ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش […]

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩۶، به عدد ٢۴٣.۴ رسید که نسبت به سال قبل ١١.٠٧ درصد افزایش داشته است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩۶ به عدد ٢۴٣.۴ رسید که نسبت به سال قبل ١١.٠٧ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش شاخص محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم “گوساله نر زیر چهار ماه” (٣١.٨۴ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “شیر” (۵.٩۴ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد ٢٣٠,۴١ رسید که نسبت به فصل قبل ٢.۴٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.٩۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش مربوط به قلم “گوساله نر زیر چهار ماه” (١٠.۴۴ درصد) و کمترین افزایش مربوط به شیر (٠.٢۵ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل تابستان به عدد ٢٣٧.٣٣ رسید که نسبت به فصل قبل ٣.٠٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.۵۵ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش مربوط به “گوساله نر زیر چهار ماه” (٩.١١ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “کود” (٠.٧٢ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل پاییز به عدد ٢۴٩,٢٨ رسید که نسبت به فصل قبل ۵.٠۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣.۴٩ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش مربوط به “شیر” (۶.۵١ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “گوساله پرواری”  (١.٠٧ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل زمستان به عدد ٢۵۶.٧٠ رسید که نسبت به فصل قبل ٢.٩٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.١٢ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش مربوط به کود (١٢.٨۵ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “گاو شیری” (١.۴٣ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در استان‌های بوشهر و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ۵٣.٠٢ و ٣٧.٧١ درصد بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته اند و استان های ایلام و اردبیل به ترتیب با ٠.٢٨ درصد و ٠.۶۴ درصد کمترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته اند.