اینفوگرافی؛تراز بودجه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹
اینفوگرافی؛تراز بودجه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹
تراز بودجه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی از سال 2001 تا 2009

تراز بودجه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی از سال 2001 تا 2009