اینفوگرافی؛خطر وقوع سیل در کدام استان ها وجود دارد؟
اینفوگرافی؛خطر وقوع سیل در کدام استان ها وجود دارد؟

خطر وقوع سیل در کدام استان ها وجود دارد؟

اینفوگرافی؛خطر وقوع سیل در کدام استان ها وجود دارد؟

اظهار تاسف سخنگوی وزارت خارجه از وقوع سیل در هند، نپال و پاکستان
بخوانید