اینفوگرافی؛سهم انواع اسکناس و ایران‌چک در مبادلات مالی کشور
اینفوگرافی؛سهم انواع اسکناس و ایران‌چک در مبادلات مالی کشور

۱.۸میلیارد برگ اسکناس ۱۰هزار تومانی در دست مردم

اینفوگرافی؛سهم انواع اسکناس و ایران‌چک در مبادلات مالی کشور