اینفوگرافی؛میراث فرهنگی و معنوی ایران در یونسکو
اینفوگرافی؛میراث فرهنگی و معنوی ایران در یونسکو
دو تار ایرانی در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو ثبت شد. ایران در این فهرست جهانی 14 اثر دارد که به آنها نگاهی می‌اندازیم. نوروز، نان لواش، کمانچه، قالی کاشان، چوگان و... از جمله موارد این فهرست هستند.