اینفوگرافی؛ویروس کرونا ممکن است بیش از نیم میلیارد نفر را به خط فقر نزدیک کند
اینفوگرافی؛ویروس کرونا ممکن است بیش از نیم میلیارد نفر را به خط فقر نزدیک کند
ویروس کرونا ممکن است بیش از نیم میلیارد نفر را به خط فقر نزدیک کند