بیشترین تأخیر در پروازهای فروردین به «ایران ایر» رسید
بیشترین تأخیر در پروازهای فروردین به «ایران ایر» رسید

هواپیمایی جمهوری اسلامی با داشتن تأخیر در ۵۷ درصد پروازهای فروردین ماه خود و همچنین سهم ۲۱ درصدی از کل پروازهای تاخیردار، رتبه نخست تأخیرهای پروازی را به نام خود به ثبت رساند.  سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس سامانه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آمار تاخیرهایشرکت های هواپیمایی در فروردین ماه امسال را […]

هواپیمایی جمهوری اسلامی با داشتن تأخیر در ۵۷ درصد پروازهای فروردین ماه خود و همچنین سهم ۲۱ درصدی از کل پروازهای تاخیردار، رتبه نخست تأخیرهای پروازی را به نام خود به ثبت رساند.

 سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس سامانه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آمار تاخیرهایشرکت های هواپیمایی در فروردین ماه امسال را اعلام کرد.

بر این اساس، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) علاوه بر آنکه بیشترین تعداد پرواز میان ایرلاین ها در ماه گذشته را در اختیار داشت، بیشترین میزان تاخیرها را نیز از آنِ خود کرد. این شرکت در ماه فروردین ۹۷ از مجموع ۸۱۰ سورتی پرواز انجام شده، ۴۷۰ پرواز (۵۷ درصد) را با تأخیر و ۳۵۷ پرواز (۴۳ درصد) را به موقع عملیاتی کرد.   این شرکت با در اختیار داشت سهم ۲۱ درصدی از کل تاخیرهایپروازهای انجام شده در ماه گذشته، باز هم در صدر دارندگان تاخیرهایپروازی است.

پس از این شرکت، دو شرکت هواپیمایی آسمان و تابان با داشتن ۴۹ درصد تأخیر در مجموع پروازهای خود، مشترکا در رتبه دوم قرار گرفته اند با این تفاوت که آسمان در ۸۱۰ پرواز انجام شده این میزان تأخیر داشته و تابان تنها ۳۴۲ سورتی پرواز در ماه گذشته داشته است که نزدیک به نیمی از آنها با تأخیر همراه بوده است.

هواپیمایی آسمان از ۸۱۰ پرواز، ۳۹۵ سورتی پرواز را با تأخیر (۴۹ درصد) و ۴۱۵ پرواز را به موقع (۵۱ درصد) به انجام رسانده است که نشان می دهد این شرکت نسبت به سال گذشته روند رو به رشدی در زمینه کاهش پروازهای تأخیردار خود تجربه می کند. تابان نیز از مجموع ۳۴۲ پرواز انجام شده، مسافران را در ۱۷۴ پرواز (۵۱ درصد) به موقع و در ۱۶۸ پرواز (۴۹ درصد) با تأخیر به مقصد رسانده است.

رتبه سوم تاخیرهایپروازی در فروردین ماه نیز به شرکت هواپیمایی زاگرس رسید که از مجموع ۵۳۱ سورتی پرواز این شرکت در فروردین ماه امسال، ۳۰۴ پرواز (۵۷ درصد) در زمان مقرر و ۲۲۷ پرواز (۴۳ درصد) با تأخیر انجام شد.

 کمترین تاخیرهایپروازی نیز به شرکت هایی که کمترین میزان پرواز در ماه گذشته را انجام داده اند، اختصاص یافته است؛ به عبارت دیگر سه شرکت هواپیمایی ساها، پویا و معراج که به ترتیب میزان تاخیرهایپروازهای آنها ۱۰، ۱۷ و ۲۱ درصد بوده، تعداد پروازهایشان نیز به ترتیب ۴۰، ۱۲ و ۷۶ سورتی و در مجموع ۱۲۸ سورتی پرواز بوده است این در حالی است که هواپیمایی سپهران به تنهایی ۱۹۲ سورتی پرواز در ماه گذشته داشته است.

بنابراین از نظر «تعداد» پروازهای به موقع نَه «درصد»، هواپیمایی ماهان با داشتن ۵۳۶ پرواز به موقع از مجموع ۶۸۷ پرواز این شرکت در ماه گذشته بهترین عملکرد را داشته و بیشترین تعداد پروازهای به موقع را به خود اختصاص داده است. آسمان نیز با ۴۱۵ پرواز به موقع در رتبه دوم ایستاده است.