تجارت غيرنفتي ايران ۳۸ درصد افزايش يافت
تجارت غيرنفتي ايران ۳۸ درصد افزايش يافت
سخنگوي گمرک گفت: تجارت غيرنفتي ايران به چهار کشور حاشيه درياي خزر در دو ماه نخست امسال، يک ميليون و 200هزار و 940تن کالا به ارزش 897ميليون و 505هزار و 271دلار بود که با رشد 10 درصدي در وزن و 38درصدي در ارزش همراه بوده است

به گزارش صبح اقتصاد سخنگوي گمرک گفت: تجارت غيرنفتي ايران به چهار کشور حاشيه درياي خزر در دو ماه نخست امسال، يک ميليون و ۲۰۰هزار و ۹۴۰تن کالا به ارزش ۸۹۷ميليون و ۵۰۵هزار و ۲۷۱دلار بود که با رشد ۱۰ درصدي در وزن و ۳۸درصدي در ارزش همراه بوده است.به گزارش خبرگزاري فارس، سيد روح اله لطيفي، سخنگوي گمرک در تشريح تجارت غيرنفتي کشور به کشورهاي حاشيه درياي مازندران، اظهار داشت: از مجموع تجارت ۹۰۰ميليون دلاري با چهار  کشور حاشيه خزر، سهم صادرات ۶۴۶هزار و ۳۶۴تن کالا به ارزش ۲۶۳ميليون و ۱۹هزار و ۴۴۰ دلار بوده است که با وجود کاهش ۱۴درصدي در وزن با  افزايش ۱۷درصدي در ارزش کالاي صادراتي نسبت به دو ماهه ۱۴۰۰ همراه بوده است.وي افزود: سهم واردات هم ۵۵۴هزار و ۵۷۶تن کالا به ارزش ۶۳۴ميليون  و ۴۸۵هزار و ۸۳۱دلار بود که  ۶۲درصد در وزن و ۴۹درصددر ارزش افزايش داشته است.سخنگوي گمرک در مورد ميزان صادرات به چهار کشور حاشيه خزر توضيح داد: کشور آذربايجان باخريد  ۱۲۱هزار و ۳۳۸تن کالاي ايراني به ارزش ۱۱۴ميليون و ۹۷۷هزار و ۶۵۳دلار با وجود کاهش ۱۰درصدي در وزن، ۱۰۴درصد در ارزش رشد داشته و اولين مقصد کالاي صادراتي ايران در حاشيه کشورهاي خزري بود، روسيه با ۱۹۸هزار و ۶۶۳تن کالا به ارزش ۶۸ميليون و ۵۸۴هزار و ۳۷۲دلار و با کاهش ۱۲ درصدي و ۲۹ درصدي در وزن و ارزش در جايگاه دوم ، ترکمنستان نيز با خريد  ۲۳۲هزار و ۳۵۹تن کالا با ارزش ۵۸ميليون و ۶۰۲ هزار و ۷۸۲دلار با کاهش ۲۰ درصدي در وزن و رشد ۳۳درصدي در ارزش در جايگاه سوم  و قزاقستان با خريد ۹۴هزار و سه تن  کالا از ايران در دو ماهه اول سال  به ارزش ۲۰ميليون و ۸۵۴هزار و ۶۳۳دلار و با کاهش ۵درصدي در وزن و ۲۴درصدي در ارزش در جايگاه چهارم صادرات ايران به کشورهاي خزري  قرار دارد.لطيفي در مورد ميزان واردات ايران از کشورهاي حاشيه خزر گفت:در واردات هم روسيه با فروش ۴۴۳هزار و ۶۸۱تن کالا به ارزش ۳۱۹ميليون و ۱۴۲هزار و ۹۱۱دلار با رشد ۴۵درصدي در وزن و ۷۳درصدي در ارزش نسبت به مدت مشابه، اولين مبدا فروش کالا به ايران در بين  همسايگان ايران در درياي مازندران بود.سخنگوي گمرک افزود: پس از روسيه، قزاقستان با فروش  ۹۳هزار و ۵۹۷تن کالا به ارزش ۳۹ميليون و ۷۶۴هزار و ۷۹۵دلار و  رشد ۲۵۳درصدي در وزن و ۲۸۵درصدي در ارزش قرار دارد وآذربايجان با فروش چهار هزار و ۸۶۴تن کالا به ارزش هفت ميليون و ۲۹۴هزار و  ۲۵دلار با رشد ۱۹۱درصدي در وزن و ارزش، نسبت به مدت مشابه قرار گرفته و نهايتا ترکمنستان با فروش ۱۲هزار و ۴۳۳تن کالا به ارزش پنج ميليون و ۲۶۴هزار و ۶۶۰دلار و رشد۸۰درصدي در وزن و ۲۱درصدي در ارزش در جايگاه چهارم واردات ايران از کشورهاي حاشيه خزر قرار دارد.