تصمیمات حزبی مانع پیشرفت اقلیم کردستان است
تصمیمات حزبی مانع پیشرفت اقلیم کردستان است
عضو دفتر سیاسی جماعت اسلامی کردستان عراق معتقد است حزبی بودن قدرت و تصمیمات در اقلیم کردستان معضل ریشەای این منطقە است.

به گزارش واحد بین الملل خبرگزاری صبح اقتصاد  و به نقل از مهر  کابینه جدید اقلیم کردستان با نخست وزیری مسرور بارزانی در حال شکل گیری است. در شرایط کنونی اقلیم کردستان با موانع و مشکلات عدیدەای دست بە گریبان است کە بیشتر آنها از سال ۲۰۰۳ بە بعد لاینحل ماندە و نبود قانون اساسی مدون، وضعیت کرکوک، معضل نفت و نیروهای پیشمرگه تنها بخشی از آنها است.

*مهمترین مشکلات پیش روی کابینه و ریاست جدید اقلیم کردستان کە مانع از تحقق اهداف سیاسی و پیشرفت و توسعە اجتماعی اقلیم می شود، کدام است؟

مهمترین معضل در اقلیم کردستان، حزبی بودن دستگاه ها و نهادهای دولتی اقلیم است. حزب در همە امور اقلیم کردستان دخالت می کند. در سیاست خارجە، پارلمان، امنیت، رفاه، اقتصاد، آموزش و پرورش…. در همە حوزەها ردپای تصمیمات حزبی مشهود است. در واقع ملی نشدن و مستقل نشدن سازمانهای حکومت اقلیم از احزاب خلاء عمیقی است کە در نهایت مانع از رسیدن اقلیم بە اهداف متعالی خواهد شد.

*حزبی بودن در همە سطوح و لایەها نمود دارد یا فقط در حد تصمیمات مهم است؟

در همە سطوح این موضوع مشاهدە می شود. همە وزارتخانەها، نهاد و سازمانهای فعال در اقلیم کردستان، مانند پیشمرگه، امنیت و رفاه، دارایی و اقتصاد، ارتباطات خارجی و…. تاکنون حزبی هستند و مستقل و ملی نشدە اند و حزب برای آنها تصمیم گیری می کند. باید بە این موارد، نبود قانون اساسی مدون و فسادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وسیع و افسار گسیختە را هم افزود کە تاکنون اقدام مثمر ثمر و درخور توجە برای رفع آنها انجام نپذیرفتە است.

*بە نظر شما اولویت های ساماندهی برای کابینە جدید اقلیم کردستان چیست؟

دولت مسرور بارزانی باید بە ارائە خدمات عمومی توجە ویژە داشتە باشد تا با اقبال عمومی و مقبولیت مردمی روبرو شدە و بتواند در عرصەهای سیاسی و اجتماعی عرض اندام کند. مردم از عدم خدمات شهری، بهداشت، خدمات حقوقی، بیکاری و عدم آزادی بیان رنج می برند و می توان گفت کاسە صبر آنها لبریز شدە و نمی توانند بپذیرند کە عدە کمی از درآمد و ثروت اقلیم کردستان استفادە می کنند و بیشتر مردم فقط رفاه و آسایش آنها را نگاه می کنند.

کارهای زیادی وجود دارد کە کابینه اقلیم کردستان باید بە موازات اولویت خدمات عمومی آنها را هم انجام بدهد از جملە اصلاح قانون اساسی اقلیم کردستان، اختلافات میان بغداد و اربیل، فصل الخطاب بودن قانون، ساماندهی نیروهای پیشمرگه، معضل نفت و گاز.

*با وجود نشست های پی در پی مقامات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق و امضا توافقات با مفاد مورد قبول دو طرف، چرا اختلافات اربیل و بغداد در مورد صادرات نفت حل و فصل نمی شود؟

واقعیت این است کە اگر دو طرف بە قانون پایبند باشند این اختلاف قدیمی با بعد سیاسی و اقتصادی آن قابل حل است.

باید اربیل و بغداد هر دو بە توافقات پیشین و حکم قانون در مورد صادرات نفت عراق از خاک اقلیم پایبند باشند. عمل بە قانون شرط حل و فصل اختلافات است نە امضا توافق.

*موضعگیری حزب اتحاد اسلامی کردستان در مورد وضعیت کرکوک بە چە صورت است؟

ما همیشە اعلام کردەایم کە بهترین راه حل کرکوک و مناطق مورد مناقشە مادە ۱۴۰ قانون اساسی عراق است.

باید قانون حاکم باشد و بعد از آن خود مردم در یک نظرسنجی تصمیم بگیرند کە تحت حکومت اقلیم کردستان باشند یا دولت مرکزی. برای رسیدن بە این نقطە و بهبود وضعیت باید دولت مرکزی عراق و احزاب و گروه های سیاسی آن منطقە مادە ۱۴۰ قانون اساسی عراق را بپذیرند.

*این اواخر در رسانە های اقلیم کردستان اخباری مبنی بر پشیمانی جماعت اسلامی کردستان عراق از اپوزیسیون بودن حکومت اقلیم منتشر شد. این اخبار را تایید می کنید؟

بە هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد و ما هیچ درخواستی بە نخست وزیر جدید ندادەایم کە سهمی از وزارتخانەهای اقلیم برای ما در نظر بگیرید. آنها هم از ما درخواست نکردەاند کە در حکومت مشارکت کنیم. اتحاد اسلامی کردستان برای نظارت بر عملکرد حکومت اقلیم کردستان و برای صیانت از حقوق مردم اپوزیسیون خواهد بود.

*در حوزە سیاست خارجی اقلیم کردستان، پیشنهاد شما بە عنوان سیاستمدار و دیپلمات کهنەکار کُرد بە حکومت و ریاست اقلیم برای حفظ توازن در ارتباط با ایران و آمریکا چیست؟

احزاب و مردم اقلیم کردستان خواهان حل مناقشات منطقە بە ویژە تنش های میان ایران و آمریکا بە شیوە مسالمت آمیز و از طریق گفتگو هستند چون بە اعتقاد ما اگر جنگی رخ دهد همە ملت های منطقە متضرر می شوند. اما منافع اقلیم کردستان اقتضا می کند کە در این مناقشات کاملاً بی طرف باشد و پیرو مواضع دولت مرکزی عراق باشد.

شکی در آن نیست کە جمهوری اسلامی ایران کشور بسیار مهم و تاثیرگذاری در منطقە و همسایەای استراتژیک برای اقلیم کردستان است. اما آمریکا نیز کشور قدرتمندی است کە با عراق و اقلیم کردستان ارتباط گستردە دارد.

ما خواهان آن هستیم آمریکا تنش خود با ایران را با مذاکرە و به شیوه مسالمت آمیز حل کند زیرا جنگ بە ضرر همە مردم منطقە است و ما نمی خواهیم ملت ایران از این وضعیت تحریم و تنش متضرر شود، فشار بر ملت ایران برای ما ناخوشایند است.

  • منبع خبر : مهر