تودیع دیرینه
تودیع دیرینه

به نام خدا وفا نشانان سالها با هم در این میخانه مستی کرده ایم دست در دست نگار آیین پرستی کرده ایم شور ورزیدیم و شعر زندگی سر داده ایم بر همه نا ساز دستان چیره دستی کرده ایم ما همه در یک قلم پیمان به هم بستیم ناب در کتاب همدلی عهدی به هستی […]

به نام خدا

وفا نشانان

سالها با هم در این میخانه مستی کرده ایم

دست در دست نگار آیین پرستی کرده ایم

شور ورزیدیم و شعر زندگی سر داده ایم

بر همه نا ساز دستان چیره دستی کرده ایم

ما همه در یک قلم پیمان به هم بستیم ناب

در کتاب همدلی عهدی به هستی کرده ایم

درد ما ، درد کسان بود و زدیم آه از نهاد

همنوایی کرده خود مستانه چستی کرده ایم

دوش بنشستیم و نوشیدیم و گفتیم العجب

جمع همکاران سخن گسترده دستی کرده ایم

راز بودن در کنار هم وفایی ذاتی است

سجده اندر قبله گاه عشق ، الستی کرده ایم

با حمید این جمله کز یاران تشکر واجب است

ما جمیعا در کنار هم ، هم استی کرده ایم.

سروده عصر روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۷