دولت امکان جابه جایی و سپرده گذاری یارانه ها را دارد
دولت امکان جابه جایی و سپرده گذاری یارانه ها را دارد

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در ردیف های بودجه ای میزان و درصد جابه جایی ها معلوم شده، گفت: جابه جایی و سپرده گذاری یارانه ها همه احکام قانونی دارد و این امکان برای دولت وجود دارد. بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی […]

بودجه

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در ردیف های بودجه ای میزان و درصد جابه جایی ها معلوم شده، گفت: جابه جایی و سپرده گذاری یارانه ها همه احکام قانونی دارد و این امکان برای دولت وجود دارد.

بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی در خصوص استفاده دولت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه دولت مکلف شده بود ۲۰ درصد از درآمد هدفمندی را از منابع بودجه تخصیص دهد، اما در حال حاضر به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است. از سوی دیگر در ۵ ماه نخست سال حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی مصرف شده است و پیش بینی میشود تا پایان سال نیز دولت مجدد از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات  موجود دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها رقمی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان را در بانکهای غیر دولتی سپرده گذاری کرده است.

ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص درآمدهایی که گفته می شود به عنوان منابع یارانه ها در بانک های شبه دولتی سپرده گذاری میشود، بیان داشت: ما در ردیف های بودجه ای میزان و درصد جابه جایی ها را معلوم میکنیم و پیش خور و جابه جایی و سپرده گذاری و مسایل دیگر همه احکام قانونی دارد یعنی ما می توانیم جابه جایی داشته باشیم. و این موضوع در متن بودجه ماده واحده مطرح می شود.

وی در خصوص حذف یارانه افراد متمکن بیان داشت: قانون هدفمندی به نسبت درآمد تعریف شده اما خود درآمد را باید با قانون تعریف میکردیم، در مجلس هم عناوین درصد و میزان معلوم نمی‌شود بنابراین باید دولت آن را احصا و تقدیم کند و بعد خط فقر را معلوم کند و سپس راستی آزمایی هم بشود.

مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه افزود: دولت این اقدام را کرد ولی در مجموع رویکرد نسبت به هدفمندی بر خلاف آنچه که انتظار می رفت به طبقات پایین جامعه کمک های جبرانی شود، از اول اجرا به همه پرداخته شد و تبدیل به یک رویه شد و حذف آن رویه و مدیریتش با واکنشهای اجتماعی روبه رو است.