جزئیات بازگشایی آب زاینده رود؛ حجم ذخیره سد به ۱۸۶ میلیون متر مکعب رسید
جزئیات بازگشایی آب زاینده رود؛ حجم ذخیره سد به ۱۸۶ میلیون متر مکعب رسید

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه اصفهان اخبار مبنی بر بازگشایی آب زاینده‌رود در روز پنجم بهمن‌ماه را رد کرد و گفت: پیرامون بازگشایی آب زاینده‌رود، روز شنبه جلسه‌ای برگزار می‌شود. حسن ساسانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره اخباری مبنی بر بازگشایی آب سد زاینده رود در روز جمعه پنجم بهمن‌ماه که […]

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه اصفهان اخبار مبنی بر بازگشایی آب زاینده‌رود در روز پنجم بهمن‌ماه را رد کرد و گفت: پیرامون بازگشایی آب زاینده‌رود، روز شنبه جلسه‌ای برگزار می‌شود.

حسن ساسانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره اخباری مبنی بر بازگشایی آب سد زاینده رود در روز جمعه پنجم بهمن‌ماه که در برخی رسانه‌های مجازی منتشر شده است، اظهار داشت: چنین خبری صحت ندارد و ما روز شنبه پیش‌رو، در همین ارتباط با کشاورزان جلسه‌ برگزار می‌کنیم و چگونگی رهاسازی آب زاینده رود در این جلسه بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه تصمیم نهایی برای بازگشایی آب زاینده رود بر عهده کارگروه سازگاری با کم آبی استان اصفهان، افزود: قطعیت بازگشایی سد زاینده رود توسط وزارت نیرو تایید شده است اما زمان و چگونگی بازگشایی آن برعهده استان است.

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه اصفهان افزود: جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی با حضور کلیه ذی‌نفعان، به منظور بررسی رها سازی آب در زاینده‌رود تشکیل می‌شود.

وی حجم کنونی ذخیره آب در سد زاینده‌رود را ۱۸۶ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: براساس آمار بارش‌ها، در ایستگاه شاخص حوضه زاینده رود ۹۷۲ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.