جزئیات دخل و خرج پنج ماهه بودجه
جزئیات دخل و خرج پنج ماهه بودجه
در پنج ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به رقم مصوب 9 درصد بوده و حدود 52 هزار و 900 میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافت‌ها از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.

به گزارش صبح اقتصاد در پنج ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به رقم مصوب ۹ درصد بوده و حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافت‌ها از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.

به گزارش فارس، براساس گزارش خزانه داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در پنج ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۵۲٫۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.براساس این گزارش، مجموعا ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه در پنج ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.

در پنج ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۱۴٫۸ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای از جمله صادرات نفت و فرآورده های نفتی، فروش و مولدسازی اموال دولت حاصل شده که حدودا ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.بخش اعظم درآمد ۹۹٫۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و اگذاری اوراق مالی اسلامی در پنج ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود ۶۷٫۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است. همچنین در پنج ماهه امسال، صرفا ۱۵٫۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده است.

براساس این گزارش، مجموعا ۳۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مصارف بودجه در پنج ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.به گزارش فارس، سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر ۴۱٫۲ هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه شماره ۳۳۶۰۴/ت ۵۸۷۴۰ ه مورخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ هیات دولت، این رقم به مبلغ ۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست کسری بودجه در مردادماه را جبران نماید.به نظر می رسد به مرور دولت جدید در حال مدیریت کسری بودجه است زیرا در پنج ماهه، میزان استفاده از ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور به صفر رسیده است در حالی که دولت قبل برای جبران کسری بودجه در چهار ماهه، مجبور شده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این محل تامین نماید. به عبارت دیگر، دولت جدید موفق شده است صرفا با استفاده از تنخواه گردان خزانه، کسری بودجه پنج ماهه را جبران نماید.