جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور از غرفه صبح اقتصاد بازدید کرد
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور از غرفه صبح اقتصاد بازدید کرد

به گزارش صبح اقتصاد در ساعات اولیه روز ۳شنبه , جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور در نمایشگاه مطبوعات از غرفه صبح اقتصاد بازدید کرد.

جمشید انصاری

به گزارش صبح اقتصاد در ساعات اولیه روز ۳شنبه , جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور در نمایشگاه مطبوعات از غرفه صبح اقتصاد بازدید کرد.