رشد ارزش بازار در بورس تهران
رشد ارزش بازار در بورس تهران

ارزش بازار در پایان شهریور ماه ۹۶ در مقایسه با پایان مرداد ۹۶ به میزان ۱۴۳۱۲۶ میلیارد ریال رشد برابر با ۴ درصد افزایش یافت و از ۳۲۵۰۴۴۰ میلیارد ریال به ۳۳۹۳۵۶۷ میلیارد ریال رسید. طی شهریور ماه ۹۶، ارزش بازار در مقایسه با پایان مرداد ۹۶، چهار درصد افزایش یافت و از ۳۲۵۰۴۴۰ میلیارد […]

بورس

ارزش بازار در پایان شهریور ماه ۹۶ در مقایسه با پایان مرداد ۹۶ به میزان ۱۴۳۱۲۶ میلیارد ریال رشد برابر با ۴ درصد افزایش یافت و از ۳۲۵۰۴۴۰ میلیارد ریال به ۳۳۹۳۵۶۷ میلیارد ریال رسید.

طی شهریور ماه ۹۶، ارزش بازار در مقایسه با پایان مرداد ۹۶، چهار درصد افزایش یافت و از ۳۲۵۰۴۴۰ میلیارد ریال به ۳۳۹۳۵۶۷ میلیارد ریال رسید.

به نقل از بورس تهران، طی ۲۰ روز کاری شهریور ماه ۹۶، ارزش معاملات در مقایسه با پایان مرداد۹۶، یک درصد کاهش یافت و از ۴۶۳۳۵ میلیارد ریال به ۴۵۸۷۴ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۴۶۳۳۵ میلیون سهم به ۱۶۹۷۹ میلیون سهم معادل ۶ درصد کاهش یافت.

 بر اساس این گزارش، از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازار اول و دوم به ترتیب برابر با ۸۷۹ میلیون سهم و ۲۰۳۶ میلیارد ریال بوده است.

در شهریور ۹۶، دفعات معاملات سهام برابر با ۶ درصد در مقایسه با پایان مرداد ماه ۹۶ افزایش یافت و از ۱۱۰۴ هزاردفعه به ۱۱۷۰ هزار دفعه بالغ گردید.

شاخص بورس در پایان مرداد۹۶ در مقایسه با تیر ۹۶، به میزان ۳۴۵۹ واحد برابر با ۲ .۴ درصد افزایش یافت و از ۸۲۳۷۲ واحد به ۸۵۸۳۲ واحد رسید.

ارزش بازار در پایان شهریور ماه ۹۶ در مقایسه با پایان مرداد ۹۶ به میزان ۱۴۳۱۲۶ میلیارد ریال رشد برابر با ۴ درصد افزایش یافت و از ۳۲۵۰۴۴۰ میلیارد ریال به ۳۳۹۳۵۶۷ میلیارد ریال رسید.

بر اساس معاملات نرمال، در این ماه ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در حدود ۱۸۸۳۷ میلیارد ریال و معادل ۵۵ درصد از کل خرید ها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها ۱۹۱۳۳ میلیارد ریال و در حدود ۵۶ درصد از کل فروش ها بود. بر این اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان ۲۹۶ میلیارد ریال شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب ۴۴ و ۴۳ درصد از ارزش خرید و فروش بود.