شرایط جدید ترخیص خودروهای سواری
شرایط جدید ترخیص خودروهای سواری

گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرایط ترخیص خودروهای سواری را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرد.  بخشنامه گمرک در خصوص ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی ، مناطق آزاد و ویژه یا قبض انبار معتبر گمرکی به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد. پیرو بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷/۹۶/۲۶۶ مورخ […]

گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرایط ترخیص خودروهای سواری را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

 بخشنامه گمرک در خصوص ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی ، مناطق آزاد و ویژه یا قبض انبار معتبر گمرکی به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷/۹۶/۲۶۶ مورخ ۹۶.۱۰.۱۳ به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰.۲۸۹۸۷۹ مورخ ۹۶.۱۲.۲۷ اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویر مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۵۰۶۶ مورخ ۹۶.۱۲.۲۴ در خصوص ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه با قبض انبار معتبر گمرکی لغایت ۹۶.۱۰.۹، جهت اطلاع و اقدام بر اساس مفاد مصوبه فوق و با رعایت کامل مقررات ارسال و دستور فرمایید با لحاظ موارد ذیل نسبت به مورد اقدام نمایند:

۱-پرداخت حقوق ورودی مطابق جداول (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ ت ۵۴۸۰۶ه مورخ ۹۶.۱۰.۹ هیئت محترم وزیران، موضوع بخشنامه شماره ۲۶۶.۹۶.۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۹۶.۱۰.۱۳.

۲-دارا بودن شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو مطابق تصویب نامه هیئت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن، در زمان ورود خودرو به کشور.

تبصره: رعایت سال ساخت در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی، حسب ورد در چهارچوب تصویب نامه های هیئت محترم وزیران موضوع بخشنامه ۴۱۶ سال ۹۵.

۳-خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی  و کمتر با ارزش بیش از چهل هزار (۴۰۰۰۰) دلار با محاسبه  و پرداخت چهل (۴۰) واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر ماخذ حقوق وردی مندرج در جدول (الف) و (ب) تصویب نامه ابلاغی ضمیمه بخشنامه سریال ۲۶۶ سال جاری.

تبصره: ترخیص خودروهای موصوف از محل مصوبه های خاص با لحاظ معافیت های مزیور منوط به رعایت این بند خواهد بود.

۴-رعایت ضوابط ثبت سفارش صنعت، معدن و تجارت.

تبصره: تمدید ثبت سفارش خودروی سواری صادره در سال ۹۵ برای ترخیص خودروهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی دارای قبض انبار تا تاریخ ۹۶.۱۰.۹ مشروط به تامین خدمات پس از فروش، مطابق ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب سال ۱۳۸۸ و با رعایت بندهای فوق مجاز می باشد.

۵-از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش های صادره موضوع فهرست پیوست بخشنامه شماره ۳۰۲۵۴/۱۹۸۶/۲۰۱۸/۲۷۲۱۰/ ۷۳/م مورخ ۹۶.۱۲.۲۶خودداری نموده و بر اساس نظریه مرکز محترم مبارزه با جرایم سازمان یافته اقدام گردد.

۶-رعایت مفاد بخشنامه ۹۶.۹۶۵۱۷۵/۲۳۰ مورخ ۹۶.۹.۸ در خصوص ثبت سفارش های صادره بعد از تاریخ ۹۶.۴.۲۸، بندهای ۲، ۳ و ۶ بخشنامه ۲۶۶.۹۶.۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۹۶.۱۰.۱۳، ۱۳۷۰۸۳۸/۹۶/۳۰۷ مورخ ۹۶.۱۲.۸الزامی می باشد.

۷-با توجه به جلسه منعقده با مسئولین محترم سازمان توسعه تجارت مقرر گردید در ثبت سفارشات صادره از محل مصوبه مورخ ۹۶.۱۲.۲۴شماره و تاریخ قبض انبار و شماره مصوبه قید گردد که لازم است گمرکات اجرایی توجه لازم را داشته باشند.

مدت ترخیض خودروهای موصوف از محل این مصوبه از تاریخ ابلاغ (۹۶.۱۲.۲۴) صرفا به مدت سه ماه می باشد.

مسئولیت اجرای دقیق این دستورالعمل، با رعایت کامل ضوابط و مقررات به عهده بالاترین مقام اجرایی گمرک خواهد بود.

این بخشنامه از سوی علی معقولی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.