ضرب و شتم رئیس بانک مرکزی از سوی نمایندگان!
ضرب و شتم رئیس بانک مرکزی از سوی نمایندگان!

ولی‌اللّه سیف درشکایت خود از نمایندگان اعلام داشته که آنها (این نمایندگان) قصد داشتند وی رامورد ضرب و شتم قراردهند ضرب و شتم رئیس بانک مرکزی از سوی نمایندگان! مقصودی عضو کمیسیون شوراها:اخیراً رئیس‌کل  بانک مرکزی برای ادای توضیحاتی درباره نوسانات نرخ  ارز به مجلس آمده بود و برخی ازنمایندگان مانع ارائه توضیحات وی شده […]

ولی‌اللّه سیف درشکایت خود از نمایندگان اعلام داشته که آنها (این نمایندگان) قصد داشتند وی رامورد ضرب و شتم قراردهند

ضرب و شتم رئیس بانک مرکزی از سوی نمایندگان!

مقصودی عضو کمیسیون شوراها:اخیراً رئیس‌کل  بانک مرکزی برای ادای توضیحاتی درباره نوسانات نرخ  ارز به مجلس آمده بود و برخی ازنمایندگان مانع ارائه توضیحات وی شده بودند؛ ولی‌اللّه  سیف درشکایت خود از نمایندگان اعلام داشته که آنها (این نمایندگان) قصد داشتند وی رامورد  ضرب و شتم قراردهند.تسنیم