عنقریب است که لژها همه پرچم بزنند
عنقریب است که لژها همه پرچم بزنند

مرحوم مغفور ، خلد آشیان ، جنت مکان، افشا گر انسیان و جنیان، اسماعیل رائین از ابتدای تشکیل ساواک با ساواک همکاری نزدیک داشت. از آنجا که ساواک را کارشناسان اطلاعاتی آمریکا برای حراست از امنیت دربار و بظاهر علیه کومونیزم در ایران تاسیس کرده اند و در آن زمان سالهایی از بوجود آمدن نئوکلنیالیسم […]

مرحوم مغفور ، خلد آشیان ، جنت مکان، افشا گر انسیان و جنیان، اسماعیل رائین از ابتدای تشکیل ساواک با ساواک همکاری نزدیک داشت.

از آنجا که ساواک را کارشناسان اطلاعاتی آمریکا برای حراست از امنیت دربار و بظاهر علیه کومونیزم در ایران تاسیس کرده اند و در آن زمان سالهایی از بوجود آمدن نئوکلنیالیسم (استعمار نو) میگذشت و انگلستان با شگرد تغییر تاکتیک توانسته بود به بقای استعماری خود در منطقه از جمله ایران ، قوام ببخشد لذا طبیعی بود که بخش ضد انگلیسی ساواک کسی را که هم کینه بوشهری علیه انگلیس داشت و هم قلم و نیتش در این جهت قابل تحریک بود را به استخدام گرفته و از او یک منبع ضد انگلیسی برای محدود یا کوتاه کردن دست انگلستان از تنها خوری منابع ثروت ایران بوجود آورد. به آثار اسماعیل رائین که نگاه میکنی در یک جمله رنگ نفرت از انگلستان را از نیش تا کیش قلمش مشاهده می کنی. منابع اطلاعاتی ساواک در این خصوص بدون کم وکسر در اختیار اسماعیل رائین قرار داشت. مهمترین کتاب او که میتوان ۴ جلد آن را حدود ۵ هزار صفحه افشاگری علیه انگلستان نامید کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران است.

در آن زمان میزان نفوذ انگلستان در ساواک بسیار محدود و در حد چند مدیر کل و بعلاوه به افرادی نسبتا  دون پایه خلاصه میشد فلذا امکان اینکه در مقابل حمایت های ساواک از امثال اسماعیل رائین بایستند برایشان فراهم نبود و همین امور موجب بوجود آمدن گزارشاتی که کینه دستگاه پادشاهی انگلیس را از ساواک روز افزون کند را فراهم آورده بود.

اسماعیل رائین کتاب های ضد انگلیس خود را در انتشارات امیر کبیر به چاپ می رسانید و عبدالر حیم جعفری مالک این انتشارات در خاطرات خود اینگونه مینویسد که رائین بعد از انقلاب از وی شکایت کرده و توقع گرفتن ۵میلیون تومان به ارزش سال ۵۸ را داشته و در یک گیر و دار حقوقی  و تشنج و عصبانیت در محیط همین انتشارات سکته کرده و سمت رحمت اللهی را پذیرا میشود.

البته سرتیپ منوچهر هاشمی که از نفوذیهای انگلیس در ساواک بود هم اینگونه در خاطراتش که در کتابی به نام “داوری ، سخنی در کارنامه ساواک “مینویسد که امیرانی از ارتش با ضدیت علیه والاحضرت اشرف انگیزه ضد فراماسونی یافته و عوامل خود را برای پرداختن به افشاگری علیه انجمن های سری در ایران ، حمایت میکردند.

مقصود  سرتیپ هاشمی در ایجاد این ذهنیت نسبت به امیران ارتش حامیان حزب توده در ساواک و ارتش بوده است ، زیرا ایشان سالها بعد از استخدام توسط تیمور بختیار در ساواک به مدیر کلی اداره هشتم که اداره ضد جاسوسی با ماموریت علیه شوروی منصوب میشود و از موضع فعالیت خود و در جهت منافع انگلستان به تخریب مکتوبات اسماعیل رائین پرداخته است.

اینکه حزب توده نیز در ساواک نفوذ کرده بود صحیح است اما اینکه ان حزب بتواند در سالیان متمادی حمایت علنی از امثال اسماعیل رائین داشته باشد البته  بسیار دور از ذهن و خارج از حیطه تصور و تحلیل مینماید. یکی از کسانی که اسماعیل رائین در لیست عوامل فراماسون  در لژ بیداری از ایشان نام میبردمحمدحسین خان مهدوی اصفهانی  مشهور به امین الضرب است.

او و پدرش محمد حسن مهدوی اصفهانی به دست مظفرالدین شاه قاجار بدلیل اشتغال به ضرب سکه های زمان قاجار به امین الضرب ملقب گردید.

«حاجی امین الضرب » با کمک انجمن فراماسونری در سال ۱۲۷۷ هجری شمسی موفق به تاسیس اتاق بازرگانی در ایران شد و این اتاق همواره زیر نظر این لژ و با حمایت از عناصری که به تبعیت از این لژ و این انجمن ها درآمده اند پرداخته و پایداری خود را منوط به حمایت بی دریغ انگلستان میداند. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رابطه جالبی بین اتاق و دولت برقرار شد که نام این رابطه را در کانونی به نام  اتاق گفتگو نهادند. واقعا احمدی نژاد انسان عوامی است که تا خرخره در کنارش نفوذی بوجود آمده بود و درک تشخیص سره از ناسره را نداشت.

بعد از دولت دهم این رابطه گسترش یافت تا جایی که برجام را برای ارتقاء توان و قدرت اقتصادی اعضای این اتاق رقم زدند و البته خدا نخواست این تسلط گسترش یابد. امروزه این اتاق ، مجسمه امین الضرب را که مظهر موفقیت لژ بیداریست نماد  جام افتخار تلقی نموده و به ارباب تمکین از این منویات تقدیم میکنند . جالب تر اینکه سیمای جمهوری اسلامی ایران این پدیده های ننگ آفرین را در اخبار های شبکه های مختلف به رخ ایرانیان میکشد و احدی هم دم بر اعتراض نمیگشاید معاون اول رئیس جمهور که علی الظاهر به اعتبار ادعای خود باید از اصلاح طلبان و از طرفداران اسماعیل رائین بوده باشد زیر پرچم « امین الضرب» سینه میزند لذاست که با این روند عنقریب است که لژ های مخفی انجمن فراماسونری در ایران افتخار حضور علنی یافته و از حالت مخفی و در پوشش مهمانی های خاص به صورت علنی به فعالیت بپردازند. بنظر میرسد، با انقلابیون اتیکت دار که خود را انقلابی و مدعی استقلال ایران و متعهد به اسلام معرفی میکنند، چیزی نباید گفت الا اینکه سئوال کنیم ، فاین تذهبون؟؟ والسلام

حمید رضا نقاشیان