فردا تصمیمی تاریخی درباره دریای خزر می گیریم
فردا تصمیمی تاریخی درباره دریای خزر می گیریم

رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد که فردا یکشنبه تصمیمی مهم درباره دریای خزر اتخاذ می شود.  «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان با اشاره به برگزاری نشست رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر اعلام کرد که در نشست روز یکشنبه تصمیم مهمی درباره این منطقه اتخاذ می شود. نظربایف در ادامه گفت: در طول ۲۰ سال گذشته […]

رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد که فردا یکشنبه تصمیمی مهم درباره دریای خزر اتخاذ می شود.

 «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان با اشاره به برگزاری نشست رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر اعلام کرد که در نشست روز یکشنبه تصمیم مهمی درباره این منطقه اتخاذ می شود.

نظربایف در ادامه گفت: در طول ۲۰ سال گذشته برای حل مسائل مربوط به دریای خزر ما مذاکرات زیادی را انجام دادیم، مذاکراتی برای توافق و پیشرفت که برخی از آنها دشوار بودند. معتقدم که در مورد تمامی مسائل توافق حاصل شده است. انتظار داریم که در نشست فردا تصمیمی تاریخی در این رابطه اتخاذ شود.