مزایای الکترونیکی شدن گواهی‌های ولادت و فوت
مزایای الکترونیکی شدن گواهی‌های ولادت و فوت
رئیس سازمان ثبت احوال کشور از الکترونیکی شدن گواهی‌های ولادت و فوت خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از دریافت الکترونیکی گواهی ولادت و فوت، فرایند اعلام و ثبت رویدادهای حیاتی در نظام ثبت احوال به صورت کاملاً الکترونیکی خواهد بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از الکترونیکی شدن گواهی‌های ولادت و فوت خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از دریافت الکترونیکی گواهی ولادت و فوت، فرایند اعلام و ثبت رویدادهای حیاتی در نظام ثبت احوال به صورت کاملاً الکترونیکی خواهد بود.

هاشم کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند الکترونیک شدن گواهی فوت و ولادت گفت: گسترش دولت الکترونیک و هویت دیجیتال مزایای متعددی در افزایش ضریب اطمینان از اطلاعات هویتی، ثبت بهنگام و پوشش کامل رویدادهای حیاتی را به دنبال داشته است. در این راستا یکی از برنامه‌های سازمان ثبت احوال ایجاد بستر ثبت الکترونیک ولادت و فوت در سال ۱۴۰۲ است.

وی افزود: این مهم از طریق دریافت الکترونیکی گواهی ولادت و فوت به صورت مستقیم از بیمارستان و انتقال آن به ادارات ثبت احوال در حال عملیاتی شدن است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: با بهره‌برداری از دریافت الکترونیکی گواهی ولادت و فوت، فرایند اعلام و ثبت رویدادهای حیاتی در نظام ثبت احوال به صورت کاملاً الکترونیکی خواهد بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت سازمان ثبت احوال گام نهایی در گذار از ثبت سنتی رویدادهای حیاتی به ثبت دیجیتال را برداشته است.

انتهای پیام