منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها درلایحه بودجه۹۸
منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها درلایحه بودجه۹۸

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها درلایحه بودجه۹۸ قانون هدفمندسازی یارانه ها در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۸  و با هدف معطوف نمودن پرداخت یارانه ها به خانوارهای نیازمند برای کاهش فقر مطلق،توسعه بهداشت وسلامت مردم،رونق تولید و نهایتاً تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی درکشور توسط مجلس شورای اسلامی مصوب گردیده است.براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها،دولت مکلف است قیمت […]

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها درلایحه بودجه۹۸

قانون هدفمندسازی یارانه ها در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۸  و با هدف معطوف نمودن پرداخت یارانه ها به خانوارهای نیازمند برای کاهش فقر مطلق،توسعه بهداشت وسلامت مردم،رونق تولید و نهایتاً تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی درکشور توسط مجلس شورای اسلامی مصوب گردیده است.براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها،دولت مکلف است قیمت آب وحاملهای انرژی بنزین،برق،گاز،نفت و… را مطابق مواد۲،۱و۳ قانون مذکور ازطریق فروش داخلی حاملهای انرژی اصلاح نماید وتمام درآمدهای حاصله را در اجرای ماده۱۲ قانون هدفمندی به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریزکند و صد درصد وجوه واریزی را صرفاً در چارچوب بودجه های سنواتی کشور آنهم برای موضوعات پیش بینی شده در مواد ۷،۸ و۱۱ قانون هدفمندی هزینه نماید.

برای ایجاد شفافیت در اجرای قانون مذکور،بند(ب)ماده۳۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور اشاره می دارد، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه ها را در جدول جداگانه ای هر ساله همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. بهمین دلیل است که تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه ها می باشد چراکه میزان منابع حاصله و محل دقیق هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه ها را آنهم براساس ردیف های بودجه ای مستقل مشخص می نماید.

لذا در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال۹۸ جدولی تحت عنوان جدول اعتبارات مصارف و منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی شده و در آن مبلغ ۱۴۲۶۰۰۴میلیارد ریال بعنوان مجموع درآمدهای حاصله از محل هدفمندسازی یارانه ها و منابع ناشی از اصلاح حاملهای انرژی توسط دولت برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه سال۹۸ برای هزینه کرد و مصارف درآمدهای حاصله از هدفمندسازی یارانه ها تعداد۲۳ عنوان ردیف بودجه ای مشخص و مستقل تعیین شده است که بودجه اختصاصی هر ردیف در سال ۹۸ باید در راستای اهداف معین شده در همان ردیف بصورت جداگانه هزینه شود.بعنوان نمونه در ردیف ۱۹ جدول ذیل تبصره ۱۴مبلغ۴۲۵۰۰۰ میلیارد ریال بعنوان سهم سازمان هدفمندکردن یارانه مشخص شده تا سازمان مذکور برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارهای نیازمند ایرانی پرداخت نماید ویا در ردیف ۲۰ لایحه مذکور مبلغ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال برای کاهش فقر مطلق خانوارهای نیازمند وآسیب پذیر و برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست پیش بینی شده است ، همچنین مبلغ ۴۹۰۰۰ میلیارد ریال برای کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم ،ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی وکمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان بیماران خاص از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها اختصاص داده اندکه علاقمندان محترم می توانند با مراجعه به جدول ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ از محل قانونی ایجاد درآمدها وهمچنین چگونگی مصرف و هزینه کرد درآمدهای حاصله از هدفمندسازی یارانه ها مطلع شوند.

آنچه در پایان بحث بعنوان نتیجه باید بدآن اشاره نمود دو نکته بسیار مهم می باشد یکی آنکه کل درآمدهای حاصله از قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۸ مبلغ۱۴۲۶۰۰۴میلیارد ریال می باشد که مجموع این درآمد در۲ بخش متفاوت هزینه ومصرف می شود، در بخش اول مبلغ۷۹۹۳۸۹ میلیارد ریال یعنی معادل ۵۶ درصد از کل درآمدهای حاصله از هدفمندسازی برای هزینه های تولید،انتقال،توزیع و فروش حاملهای انرژی نفت،گاز،برق ،آب و…آنهم به شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی پرداخت می شود و در بخش دوم مبلغ ۶۲۶۶۱۵ میلیارد ریال معادل۴۴ درصد از کل درآمدهای حاصله بعنوان مصارف هدفمندی و برای کاهش فقر مطلق ،ارتقاء سلامت بهداشت و درمان مردم،رونق تولید و پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارها هزینه می گردد.

و اما نکته مهم دیگر اینکه استفاده از درآمدهای حاصله از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها صرفاً باید در چارچوب قوانین موضوعه فوق و ارقام بودجه عمومی کل کشور باشد و بهره مندی از منابع درآمدی مذکور به هر نحو دیگری در حکم تصرف در اموال عمومی کشور محسوب می شود.

محسن مولوی

محسن مولوی

نویسنده یاداشت:  محسن مولوی

معاون اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری

 

از حرف تا عمل حمایت­‌های برجامی از ایران
بخوانید