منشور حقوق شهروندی و حصول امنیت ملی، راهکار مواجهه با تجمعات اخیر
منشور حقوق شهروندی و حصول امنیت ملی، راهکار مواجهه با تجمعات اخیر

سخنگوی دولت با تفکیک اعتراضات از اغتشاشات خیابانی گفت: دستورالعمل مواجهه با این مسئله نخست منشور حقوق شهروندی و سپس حصول امنیت ملی است. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به حوادث اخیر تهران و برخی شهرها اظهارداشت: باید در رخدادهای اخیر اعتراضات و اغتشاشات را از هم جدا کنیم؛ در آن […]

سخنگوی دولت با تفکیک اعتراضات از اغتشاشات خیابانی گفت: دستورالعمل مواجهه با این مسئله نخست منشور حقوق شهروندی و سپس حصول امنیت ملی است.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به حوادث اخیر تهران و برخی شهرها اظهارداشت: باید در رخدادهای اخیر اعتراضات و اغتشاشات را از هم جدا کنیم؛ در آن صورت با توجه به تمایز اعتراض و اغتشاش دستورالعمل هایی داریم که در دولت آن را انجام می دهیم.

وی افزود: در این دستورالعمل نخست منشور حقوق شهروندی و سپس حصول امنیت ملی در دستور کار است.