نرخ تورم تولیدکننده ۳۵درصد افزایش یافت
نرخ تورم تولیدکننده ۳۵درصد افزایش یافت
مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه پارسال ۳۵.۲ درصد افزایش داشته و نسبت به نرخ تورم چهارفصل منتهی به تابستان امسال ۲۴.۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد شاخص قیمت تولیدکننده، پاییز امسال، به عدد ۳۷۹ رسید که نسبت به شاخص تابستان ۱۸٫۶ درصد و پاییز سال گذشته، ٥٦.١ درصد افزایش یافته است.

** نرخ تورم تولید کشاورزی
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی در پاییز امسال با ۲۱ درصد افزایش نسبت به شاخص تابستان به عدد ۴۲۵٫۹ رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶۸٫۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۳۹٫۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به تابستان امسال ۲۴٫۱ درصد افزایش داشته است.

** نرخ تورم معدن 
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، پاییز امسال با ۱۷٫۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل و ۶۲٫۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال گذشته به عدد ٣٨٠.٤ رسید.
نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل ٤١.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به تابستان امسال ٣٠.٨ درصد زیاد شده است.

** نرخ تورم صنعت 
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در پاییز امسال با ٢٣,٥ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل تابستان به عدد ٤٢٠.٤ رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال گذشته ٧٣.٢ درصد افزایش نشان می دهد.
نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ٤٧.٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به تابستان امسال ٣٢.٩ درصد رشد داشته است.

** نرخ تورم برق
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در پاییز امسال با ١١,٦ درصد کاهش نسبت به شاخص سال گذشته به عدد ١٢٠.٥ رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦.٦ درصد افزایش نشان می دهد.
نرخ تورم تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل ٠.٨ درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به تابستان امسال ٣.٧- درصد افزایش داشته است.

** نرخ تورم خدمات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در پاییز امسال با ٨,٨ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد ٣١٠.١ رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.٥ درصد افزایش نشان می دهد.
نرخ تورم تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به پاییز امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل ١٦.٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به تابستان امسال ١٢.٥ درصد افزایش داشته است.

  • منبع خبر : اقتصاد انلاین