چند درصد از چک‌ها برگشت خوردند؟
چند درصد از چک‌ها برگشت خوردند؟
در آبان‌ماه سال جاری حدود هفت میلیون فقره چک مبادله‌ شد که نزدیک به ۹۳ درصد این چک‌ها وصول شده است.

در آبان‌ماه سال جاری حدود هفت میلیون فقره چک مبادله‌ شد که نزدیک به ۹۳ درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش ایسنا، طی آبان ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک حدود هفت میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۶۷۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۵.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در آبان ماه به ترتیب ۹۲.۹ درصد و ۹۰.۷ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (مهرماه) به ترتیب معادل ۹۲.۴ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۱ درصد و ۸۷.۸ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی ۷.۱ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۶ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۹.۳ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۱.۱ درصد را نمایش می‌دهد.