۱۲سد مهم کمتر از ۲۰ درصد آب دارند!
۱۲سد مهم کمتر از ۲۰ درصد آب دارند!
با شروع فصل گرما میزان تبخیر آب از سدها افزایش یافته و اوضاع بعضی از سدها رو به بحرانی شدن حرکت می‌کند، به‌طوری که طبق آمار هفدهم تیرماه ۱۲ سد مهم کشور کمتر از ۲۰ درصد آب دارند.

با شروع فصل گرما میزان تبخیر آب از سدها افزایش یافته و اوضاع بعضی از سدها رو به بحرانی شدن حرکت می‌کند، به‌طوری که طبق آمار هفدهم تیرماه ۱۲ سد مهم کشور کمتر از ۲۰ درصد آب دارند.

به گزارش ایسنا، وضعیت سدهای مهم (شرب-کشاورزی) از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا هفدهم تیرماه بیانگر این است که تعدادی از سدهای کشور کمتر از ۲۰ درصد آب دارند، سد دوستی و طرق استان خراسان رضوی به ترتیب ۱۰ درصد و ۱۴ درصد، سد، خداآفرین استان آذربایجان غربی ۱۱ درصد، سد بارون استان آذربایجان غربی ۱۹ درصد، سد شمیل و نیان استان هرمزگان ۲۰ درصد، سد نهرین استان خراسان جنوبی ۱۹ درصد،  سد تنگوئیه سیرجان استان کرمان ۱۴ درصد و سد ساوه استان مرکزی ۱۴ درصد پر هستند.

در این بین سد رودبال داراب استان فارس ۳ درصد و چاه‌نیمه‌های استان سیستان و بلوچستان تنها ۵ درصد پر هستند و میزان پرشدگی دو سد دز استان خوزستان و وشمگیر، گلستان و بوستان استان گلستان صفر است.

۱۲سد مهم کمتر از ۲۰ درصد آب دارند!

حجم آب موجود در سدهای کشور  در این مدت  به ۲۹ میلیارد و ۴۶۰ میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته همچنین میزان ورودی آب به سدهای کشور تا هفدهم تیرماه معادل ۳۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون متر مکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۲۸ میلیارد و ۱۸۰ میلیون متر مکعب بوده ۲۹ درصد افزایش داشته است.

میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ ۲۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون متر مکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۲۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون متر مکعب بوده بیانگر افزایش ۱۳ درصدی است.

میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور نیز به عدد ۶۰ درصد رسیده است.

۱۲سد مهم کمتر از ۲۰ درصد آب دارند!

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۲۰۴.۸ میلی‌متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۲۳۸.۲ میلی‌متر ۱۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که عددی معادل ۱۸۵.۹ میلی‌متر بوده ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

۱۲سد مهم کمتر از ۲۰ درصد آب دارند!

انتهای پیام