۷ اقدام نابخشودنی ورزشکاران در مقابله با دوپینگ!
۷ اقدام نابخشودنی ورزشکاران در مقابله با دوپینگ!
مطابق ماده ۲۰ مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ در ایران، ورزشکاران دارای هفت وظیفه و مسئولیت هستند که باید در راستای مقابله با دوپینگ به آن ها عمل کنند.

به گزارش صبح اقتصاد مطابق ماده ۲۰ مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ در ایران، ورزشکاران دارای هفت وظیفه و مسئولیت هستند که باید در راستای مقابله با دوپینگ به آن ها عمل کنند.

بر اساس ماده ۲۰ مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ در ایران، داشتن آگاهی کافی از مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ و پیروی از آن ها، آمادگی و در دسترس بودن برای ارائه نمونه در هر زمان و نیز مسئولیت کامل در برابر هرچه می خورند یا استفاده می کنند، سه وظیفه و مسئولیت ورزشکاران به منظور مقابله با دوپینگ است که باید مدنظر قرار گیرد.

آگاه کردن کادر درمان از ممنوعیت استفاده از مواد و روش های ممنوعه، همکاری کامل در تحقیقات مربوط به تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ، افشای اطلاعات هویتی پرسنل پشتیبان به درخواست سازمان مبارزه با دوپینگ و رفتار مناسب با مقام رسمی کنترل دوپینگ (DCO) نیز چهار وظیفه و مسئولیت دیگر ورزشکاران، مطابق ماده ۲۰ مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ در ایران است که باید به آن عمل کنند.