«سفارش به آشنایان» بیشترین امید بیکاران برای اشتغال
«سفارش به آشنایان» بیشترین امید بیکاران برای اشتغال
گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از نتایج نیروی کار نشان می دهد، «پرس و جو از دوستان و آشنایان» بیشترین اقدام و مهمترین تلاش کارجویان برای ورود به بازار کار بوده است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، نتایج آمارگیری نیروی کار مربوط به سال گذشته از «اقدامات کارجویان برای جستجوی شغل» نشان می دهد،  ۳۳.۹ درصد از اقدامات انجام شده برای جستجوی کار توسط بیکاران از طریق  «پرس و جو از دوستان و آشنایان» بوده است.

پس از آن دومین عامل موثر در اشتغال کارجویان «ثبت نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی غیردولتی» با سهم ۲۱.۰ درصدی است. همچنین ۱۶.۷ درصد از روش «درج آگهی در روزنامه و یا مطالعه آگهی‌های استخدامی» و ۱۶.۱ درصد «تماس با کارفرما (صاحب کار)» وارد بازار کار شدند.

باتوجه به اینکه تعداد بیکاران به استناد آمار مرکز آمار ایران در سال گذشته ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۷۹۶ نفر بود،  به طور متوسط هر بیکار تقریبا از سه روش برای جستجوی کار استفاده کرده است.

نکته قابل توجه آن است که در سال ۱۳۹۶ نیز چهار اقدام مذکور ، مهمترین اقدامات بیکاران برای یافتن شغل بوده است.

این گزارش بیانگر آن است که از میان اقدامات انجام شده بیکاران برای یافتن شغل در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، به ترتیب سهم روش های یافتن شغل از طریق تماس با کارفرما، جستجوی منابع مالی و امکانات برای شروع فعالیت خوداشتغالی، پرس و جو از دوستان و آشنایان و تقاضای جواز کسب یا پروانه کار با رشد مواجه بوده است.

در مقابل ثبت نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی غیردولتی و درج آگهی در روزنامه یا مطالعه آگهی های استخدام کاهش یافته است.

  • منبع خبر : مهر