لیست قیمت انواع گوشت ماهی
لیست قیمت انواع گوشت ماهی
لیست قیمت انواع گوشت ماهی در بازار امروز دوشنبه 8 دی 99

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد لیست قیمت انواع گوشت ماهی در بازار امروز دوشنبه ۸ دی ۹۹

شمال-اردک ماهی( بالای ۷۰۰گرم) ۷۳۰,۰۰۰ ریال
شمال-سفید دریایی( بالای ۸۰۰گرم) ۹۲۰,۰۰۰ ریال
شمال-سفید دریایی(بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم) ۸۲۰,۰۰۰ ریال
شمال-سوف( بالای ۸۰۰گرم) ۷۹۰,۰۰۰ ریال
شمال-سوف ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۶۹۰,۰۰۰ ریال
شمال-سیم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
شمال-کفال( بالای ۸۰۰گرم) ۸۷۰,۰۰۰ ریال
شمال-کفال( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۷۷۰,۰۰۰ ریال
شمال-کیلکا ۱۳۰,۰۰۰ ریال
پرورشی آمور(بالای۱۵۰۰گرم) ۴۳۰,۰۰۰ ریال
پرورشی آمور(۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۴۶۰,۰۰۰ ریال
پرورشی بیگ هد(بالای۳۰۰۰گرم) ۲۵۰,۰۰۰ ریال
پرورشی بیگ هد(۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم) ۲۳۰,۰۰۰ ریال
پرورشی فیتوفاگ(بالای ۱۵۰۰گرم) ۲۴۰,۰۰۰ ریال
پرورشی فیتوفاگ(زیر ۱۵۰۰گرم) ۲۲۰,۰۰۰ ریال
پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم) ۴۴۵,۰۰۰ ریال
پرورشی کپور(بالای۱۵۰۰گرم) ۳۹۰,۰۰۰ ریال
پرورشی کپور(بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۳۷۰,۰۰۰ ریال
ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم ۷۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۷۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم) ۱۷۰,۰۰۰ ریال
ماهی پرستو(کمتر از۵۰۰گرم) ۳۳۰,۰۰۰ ریال
ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم) ۸۲۰,۰۰۰ ریال
ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۷۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ) ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم ) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای ۳۰۰۰گرم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۲۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۳۴۰,۰۰۰ ریال
ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۳۱۰,۰۰۰ ریال
ماهی سرخو اصل ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی سرخو اصل( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۸۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی سکن با سرودم( بالای ۲۰۰۰گرم) ۵۲۰,۰۰۰ ریال
ماهی سنگسرطلایی( بالای ۱۰۰۰گرم) ۶۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی سنگسر طلایی(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۶۶۰,۰۰۰ ریال
ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال
پرورشی سی بس ۷۱۰,۰۰۰ ریال
ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم) ۸۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم) ۷۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم( بالای۳۰۰۰گرم) ۸۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای ۱۰۰۰گرم ۴۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی طوطی ماهی(بالای ۱۰۰۰گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم) ۳۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم) ۵۶۰,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم) ۵۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۳۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم) ۴۲۰,۰۰۰ ریال
ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم) ۱۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۶۲۰,۰۰۰ ریال
ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم) ۵۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی گیش مقوا بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۳۴۰,۰۰۰ ریال
ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۳۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی گیش مقوابین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۲۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی میش شکم پر( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۵۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی میش شکم پر( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۵۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی میش شکم خالی( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۶۳۰,۰۰۰ ریال
ماهی هامور( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم) ۶۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی هامور( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم) ۷۰۰,۰۰۰ ریال
منجمدبچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۶۳۰,۰۰۰ ریال
منجمدتیلا پیا فیله شده سایزS ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منجمدتیلا پیا فیله شده سایزmو l ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
منجمدحسون سایزL ۱۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدحسون سایزM ۱۷۰,۰۰۰ ریال
منجمدحلوا سیاه سایزXL ۷۶۰,۰۰۰ ریال
منجمدحلوا سیاه سایزL ۷۴۰,۰۰۰ ریال
منجمدحلوا سیاه سایزM ۷۲۰,۰۰۰ ریال
منجمدراشگو سایزL,XL ۸۲۰,۰۰۰ ریال
منجمدردکاد وارداتی سایزL ۱۶۰,۰۰۰ ریال
منجمدسارم صنعتی سایزlوXL ۲۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدسرخو سایزL ۶۴۰,۰۰۰ ریال
منجمدسلطان ابراهیم سایزL ۲۶۰,۰۰۰ ریال
منجمدسلطان ابراهیم سایزM ۲۲۰,۰۰۰ ریال
منجمدسنگسر سایر انواع سایزL,M ۴۰۰,۰۰۰ ریال
منجمدسنگسر طلایی سایزL ۵۰۰,۰۰۰ ریال
منجمدشوریده داخلی سایزXL ۷۷۰,۰۰۰ ریال
منجمدشوریده داخلی سایزL ۷۴۰,۰۰۰ ریال
منجمدشوریده داخلی سایزM ۶۸۰,۰۰۰ ریال
منجمدشیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم ۷۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدشیر بی سرو دم ۸۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدطلال سایزL ۲۳۰,۰۰۰ ریال
منجمدکوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم ۴۴۰,۰۰۰ ریال
منجمدکوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم ۳۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدکفشک سایزXL ۵۲۰,۰۰۰ ریال
منجمدکفشک سایزL ۴۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدگیش معمولی سایزL ۳۳۰,۰۰۰ ریال
منجمدگیش مقوایی سایزL ۴۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیش سایز x و,xl ۴۵۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۵۱-۶۰ ۹۲۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۴۱-۵۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۳۱-۴۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
منجمد هامور سایزXL ۵۰۰,۰۰۰ ریال
زنده قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم ) ۴۹۵,۰۰۰ ریال
زنده آمور(بالای۱۲۰۰گرم) ۴۹۰,۰۰۰ ریال
زنده پرورشی کپور(بالای۱۰۰۰گرم) ۴۲۰,۰۰۰ ریال
زنده فیتوفاگ(بالای۱۰۰۰گرم) ۲۷۰,۰۰۰ ریال
زنده بیگ هد(بالای۲۰۰۰گرم) ۲۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم ۱۳۰,۰۰۰ ریال
ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم ۵۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال
س میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix ) ۸۵۰,۰۰۰ ریال
منجمدسکن با سر و دم (سایز L) ۴۹۰,۰۰۰ ریال
منجمد شهری سایزl ۳۸۵,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی پرورشی مخلوط ( mix ) ۷۵۰,۰۰۰ ریال
س میگوی دریایی تازه با سر مخلوط ( سایز ۵۱-۶۰) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم ۳۱۰,۰۰۰ ریال
زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم) ۵۲۰,۰۰۰ ریال
پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰گرم) ۴۷۵,۰۰۰ ریال
ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم ۳۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۵۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم) ۵۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم) ۲۶۰,۰۰۰ ریال
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۴۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
پرورشی قزل آلای رنگین کمان( بالای ۱۵۰۰گرم) ۴۳۵,۰۰۰ ریال
زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم) ۴۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی زبان ۳۳۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی پرورشی سایز۵۱-۶۰ ۸۸۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی پرورشی سایز۷۰-۶۱ ۸۱۰,۰۰۰ ریال
منجمدکیلکا ۱۱۰,۰۰۰ ریال
منجمد – سی بس ۵۹۰,۰۰۰ ریال
پرورشی تیلاپیا ۲۹۰,۰۰۰ ریال
پرورشی اوزون برون صید شده ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
زنده – اوزون برون ( بالای ۳کیلوگرم ) ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) ۲۲۰,۰۰۰ ریال
پرورشی سی بریم ۷۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۶۱۰,۰۰۰ ریال
ماهی سرخو عینکی ( بالای ۱۰۰۰گرم ) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۳۰۰,۰۰۰ ریال
پرورشی اوزون برون فیله شده ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
س میگو پرورشی تازه با سر مخلوط(سایز۶۱-۷۰) ۷۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی ساردین جنوب ۲۴۰,۰۰۰ ریال
  • منبع خبر : ایران جیب