کاهش تورم تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی
کاهش تورم تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی
شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در بهار سال ١٣٩٨ به عدد ۴۳۴.٧٢ رسید که ١٨.٩٣ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) کاهش داشته است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور مربوط به بهار ١٣٩٨ (١٠٠=١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در بهار سال ١٣٩٨ به عدد ۴۳۴.٧٢ رسید که ١٨.٩٣ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) کاهش داشته است.

گروه مرغ با کاهش ٢٠.۶۵ درصد و گروه تخم مرغ با کاهش ۱۵.۶۳ درصدی کاهش ١٨.٩٣ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌­اند.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ نشان می ­دهد که استان های کشور نسبت به فصل قبل با کاهش رو به رو بوده  و فقط استان سیستان و بلوچستان با افزایش همراه بوده است. بیشترین میزان کاهش شاخص کل نسبت به فصل قبل به ترتیب مربوط به استان های تهران و همدان با ٢٧.۴٨ و ٢۵.٣٨ درصد است.

شاخص گروه­های اصلی

مرغ

در بهار ١٣٩٨ شاخص گروه مرغ به ۵٢١.۵٩ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٢٠.۶۵ درصد کاهش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٢١.٧۶، ١٨.٣٨ و ٢۵.٧٨ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشته ­اند.

تخم مرغ

در بهار ١٣٩٨ شاخص گروه تخم مرغ به ٢۵٢.۴٨ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ١۵.۶٣ درصد کاهش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه ­دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ١١.٧٩ و ١٩.۵٨ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان می دهد.

سایر

این گروه شامل کود می­باشد، در بهار ١٣٩٨ شاخص آن به ١٣٢۵.۶٣ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٢١.۶٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٩.۵٩ درصد افزایش یافته است.

  • منبع خبر : مهر