کاهش ۳۲ درصدی ارزش چک‌های برگشتی به مبادله ای در تیرماه در مقایسه با پارسال
کاهش ۳۲ درصدی ارزش چک‌های برگشتی به مبادله ای در تیرماه در مقایسه با پارسال

به دلیل اجرای قانون جدید صدور چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در تیرماه نسبت به تیرماه پارسال، به ترتیب 34.5 درصد و 32.3 درصد کاهش یافته است.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بر اساس آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده در تیرماه ۹۸، در ماه مذکور، در کـل کشـور ۷٫۸ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ۱۰۰۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب ۱۸٫۵ درصد و ۱۹٫۵ درصد افزایش یافته ‌است.

در این ماه، درکـل کشـور ۷ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ۸۹۴ هزار میلیارد ریال وصول شده‌است. در ماه مورد گزارش، درکل کشور ۹۰٫۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۸٫۹ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در تیرماه پارسال و براساس گزارش بانک مرکزی، در کـل کشـور حدود ۹٫۵ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ۸۶۶ هزار میلیارد ریال مبادله شده که از این مقدار، در کل کشور ۱٫۳۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد ریال برگشت داده‌شده‎است. در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، برابر  ۱۴٫۲ درصد و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده ۱۶٫۴ درصد است.

مقایسه آمارهای فوق نشان می دهد نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در تیرماه ۹۸ در مقایسه با ماه مشابه پارسال، به ترتیب ۳۴٫۵ درصد و ۳۲٫۳ درصد کاهش یافته است

طبق اظهار نظر کارشناسان حوزه بانکی، این کاهش صورت گرفته به دلیل تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک است که در ابان ماه سال گذشته به تصویب رسید و باعث پیشگیری نسبی از صدور چک بلامحل گردیده ‌است.

  • منبع خبر : فارس